2.78

kimyasanal.net was registered 1 decade 3 years ago. It has a alexa rank of #5,246,097 in the world. It is a domain having .net extension. This site has a Google PageRank of 3/10. It is estimated worth of $ 240.00 and have a daily income of around $ 1.00. This website is also listed on Dmoz. Furthermore the website is generating income from Google Adsense. As no active threats were reported recently, kimyasanal.net is SAFE to browse.

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 92
Daily Pageviews: 184

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 1.00
Estimated Worth: $ 240.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: Not Applicable
Yahoo Indexed Pages: Not Applicable
Bing Indexed Pages: 11

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: 15
Alexa BackLinks: 49

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Good
WOT Privacy: Good
WOT Child Safety: Very Poor

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 5,246,097
PageSpeed Score: 76 ON 100
Domain Authority: 37 ON 100
DMOZ Listing: Yes

Generate Widgets for kimyasanal.net

Preview Worth Widget

kimyasanal.net »
$ 240.00

Code

Preview Website Statistics

Quick Website Statistics
Website: kimyasanal.net
PageRank: PR 3
Alexa Rank: 5,246,097
Domain Worth: $ 240.00
Click for Detail Stats ›

Code

Preview Page Rank

Code

Web Server Information

Hosted IP Address:

72.167.232.228

Hosted Country:

United States US

Location Latitude:

33.602

Location Longitude:

-111.888

Social Engagement

Facebook Shares: 17
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: 1
Twitter Count (Tweets): 2
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Kimyasanal.net --- Organik Kimya, Ä°norganik Kimya, Analitik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya
Üniversite ve üstü düzey , organik, inorganik, analitik, fizikokimya, nanokimya konuları, kimya bilgi yarışması, ziyaretçi soruları ve forumlar, Katalizör dergisi
organik kimya, kimya, simetri nedir, kimyasanal, kimya deneyleri, kä±rmä±zä± civa, sabun yapä±mä±, polimerler, ilgin㧠deneyler, sodyum benzoat, barut, siyanã¼r, bakalit, edta, borik asit, kimya siteleri, limon tuzu, yarasa gã¼bresi, analitik kimya, titrasyon, enzim, kimya okulu, kimyaevi, gliserin, elektron ilgisi, formaldehit, periyodik tablo, amino asitler, marie curie, greyfurt, aseton, kromatografi, adrenalin, gã¶steri deneyleri, ekstraksiyon, nitro gliserin, dapoxetine, sitrik asit, arsenik, sodyum asetat, niels bohr, xrd, thomson atom modeli, normalite, civa, termodinamik, azot atomu, ses bombasä±, asitler ve bazlar, polipropilen, trona, deuterium, elementler, kimya gã¶steri deneyleri, helyum, pektin, atom ã§apä±, indikatã¶r, nã¼kleer enerjinin faydalarä±, fizikokimya, avagadro, ayna yapä±mä±, toluen, amino asit, bilimsel roman, disã¼lfiram, kimya sorularä±, vizkozite, bayä±ltä±cä± eter, kimyasal silahlar, boya yapä±mä±, elektronegatiflik, prozac yan etkileri, sodyum silikat, elektrik santralleri, askorbik asit, boraks, etilen glikol, benzen, kimya sanal, toksin, elektron diziliåÿi, polimer, anfetamin, asit baz, kimya dergisi, kimyaokulu, metalik baäÿ, toksik, bakä±r sã¼lfat, formik asit, kã¼kã¼rtdioksit, trikloretilen, anorganik kimya, kirmizi civa, kloroform, nicel, parasetamol, lityum florã¼r, potasyum permanganat, asitler, disulfiram, iyonlaåÿma enerjisi nedir, fiber nedir, hidroklorik asit, katlä± oranlar kanunu, paramagnetik, polarite, asetik asit, kibrit, biodizel yapä±mä±, redoks tepkimeleri, suyun yapä±sä±, talk pudra, viskozite nedir, ilgin㧠kimya deneyleri, kopolimer, elektrokimya, gã¶ztaåÿä±, simetrik nedir, basit kimya deneyleri, ilgin㧠makaleler, kimya ã§ã¶zã¼mlã¼ sorular, ã§ã¶zã¼mlã¼ kimya sorularä±, asit ve bazlar, aäÿä±r metaller, kimya fabrikalarä±, paslanma, sakkarin, heisenberg, nh3, kabartma tozu, sabun nasä±l yapä±lä±r, avagadro sayä±sä±, bromat, buhar basä±ncä±, fã¼ze yapä±mä±, kromotografi, naoh, p2o5, polistiren, asitler bazlar, camsä± geã§iåÿ sä±caklä±äÿä±, glikol, ispirto, kimyagerler, manyetit, mentol, soya lesitin, ã¼nlã¼ kimyagerler, absorpsiyon, bht, greyfurt faydalarä±, haftanä±n sã¶zã¼, soya lesitini, eter, kimyasanal kibrit, molekã¼ller arasä± baäÿlar, asit borik, destilasyon, iyonik baäÿ, kimya olimpiyat sorularä±, barut yapä±mä±, bezir yaäÿä±, grignard sentezi, kimya konularä±, kral suyu, kuantum kimyasä±, orbital, organä±k kä±mya, enstrã¼mental analiz, hplc, kristal yapä±, sodyum hidroksit, fluoksetin, suyun elektrolizi, sã¼periletkenler, diåÿ macunu yapä±mä±, katalizã¶r dergisi, kimya karikatã¼rleri, sabun imalatä±, amonyak ã¼retimi, deterjan ã¼retimi, kimya deneyi, talk pudrasä±, chemcad, elektrik santrali, kimya kitaplarä±, mangan, soygazlar, toprak alkali metallerin ã¶zellikleri, www.kimyasanal.net, yaäÿmur sularä±, doäÿal diåÿler, ä±sä± transferi, cacl2, fehling ã§ã¶zeltisi, fizyon, jeotermal enerji nedir, kimyasal net, asetat, deterjan yapä±mä±, hegzan, klor, krom kaplama nasä±l yapä±lä±r, polimorf, sabunlaåÿma, suyun iletkenliäÿi, toprak alkali metaller, kristal yapä±lar, nano ne demek, nã¼kleofil, orbital nedir, peptit, serotonin, sls, katalizã¶r.net, elma ã§ekirdeäÿi, sildenafil sitrat, aspirin eldesi, boya fabrikalarä±, gã¶z taåÿä±, h2so4, heisenberg belirsizlik ilkesi, hidroliz, ila㧠kimyasä±, iyonlaåÿma enerjisi sorularä±, kimya deney, sitokrom p450, solomons ã§ã¶zã¼m kitabä±, suyun hidrolizi, etil asetat, formalin, kimya laboratuvarä±, nanotã¼p, petrol eteri, ä±åÿä±k enerjisi, eriyik, etanol ã¼retimi, eterin zararlarä±, fã¼zyon, kimya dergileri, kimya kitabä±, salisilik asit, su nasä±l arä±tä±lä±r, tuz nasä±l elde edilir, amadeo avogadro, geã§iåÿ metalleri, kimya fä±kralarä±, kimyasal.net, kondã¼ktometri, luminol, meq, pilin iã§indekiler, simetri ekseni, tungsten, brom, deney kimya, forumlar, gaz kromatografisi, kapsaisin, kimyacä±, ksilen, organik, organik kimya konu anlatä±mä±, sitokromp450, aminler, bcs teorisi, diamanyetik, e 330, element resimleri, flow cytometry, fosfatlama, greyfurtun faydalari, gã¼neåÿ enerjisi, indikatã¶rler, kimyasal potansiyel, olimpiyat, pestisitler, sanal kimya, takma diåÿler, ã§ã¶zelti hazä±rlama, antimon, boya yapä±mä±nda ne kullanä±lä±r, deterjan nasä±l yapä±lä±r, endã¼striyel kimya, gliserin nedir, kalibrasyon, maria curie, okzalik asit, sodyum, titrasyon nedir, alkali nedir, azot tayini, berilyum, boyar maddeler, edta titrasyonlarä±, enerjinin kullanä±m alanlarä±, gã¼vercin yumurtasä±, kiraz ã§ekirdeäÿi, krom kaplama nasä±l oluyor, kromatografi ã§eåÿitleri, plazma nedir, prozac ilaã§, schiff bazä±, ses bombasä± yapä±mä±, suni yaäÿmur, sä±vä± sabun ã¼retimi, termodinamiäÿin 2. yasasä±, co2, deterjanlar, distile su, esansiyel aminoasitler, inorganik kimya, katalizã¶r, kimya karikatã¼r, kimya sã¶zlã¼äÿã¼, kompleks bileåÿikler, kuvvetli asitler, peptit baäÿä±, radyoaktif ä±åÿä±malar, teknolojik ã¼rã¼nlerin zararlarä±, tlc, ã§ã¶zã¼nã¼rlã¼äÿe etki eden faktã¶rler, anorganik, bileåÿikler, elektro kimya, enstrã¼mantal analiz, katalizor, kaya tuzundan rafine tuzu nasä±l elde edilir, kimya laboratuarä±, kimya periyodik tablo, mavi åÿiåÿe, asit baz titrasyonu, elektrolitik kaplama, iyonlaåÿma enerjisi, kalorimetre kabä±, karboksilli asitler, kimya asit baz, kimya programlarä±, kimya sitesi, kuvvetli asit, l dopa, olimpiyat gizli, organik kimya sorularä±, simetrinin kullanä±m alanlarä±, termoplastik nedir, yapay elementler, akrilik levha, bileåÿik adlandä±rma, bizmut, boya yapä±mä±nda neler kullanä±lä±r, cannizaro, d metali, dã¼nyada en ã§ok ã¼retilen madde, dã¼zgã¼n dã¶rtyã¼zlã¼, hidrofil ve hidrofob, iyotun sã¼blimleåÿme noktasä±, kilogram nedir, kimya deneyler, kimya ile ilgili sorular, kimya sorulari, kristallendirme, nanokimya, noniyonik, organik asitler, pastã¶rize, poliamit, soäÿuk fã¼zyon, alkoller, arap sabunu, ekstraksiyon nedir, element 115, gluteraldehit, gã¶steri deneyi, h3po4, iletken polimerler, kimya bilim adamlarä±, kimya olimpiyatlarä±, kimyanä±n ã¶nemi, organik ã§ã¶zã¼cã¼ler, potansiyometrik titrasyon, prozac ilacä±, simetri ne demektir, stereokimya, tepkime entalpisi, toksinler, tã¼bitak kimya olimpiyatlarä±, ä±åÿä±malar, bilimsel makale kimya, deterjanä±n ekolojiye etkileri, donma noktasä± alã§almasä±, endã¼striyel elektroliz iåÿlemleri, fe3o4, fehling, gã¼mã¼åÿ parlatmak, izomeri, jeotermal nedir, kimya ile ilgili deneyler, kã¼kã¼rt elementi, maddenin halleri nelerdir, mao inhibitã¶rleri, nikelaj nasä±l yapä±lä±r, sabunun yapä±lä±åÿä±, samanyolu, sezyum, silisyum, stabilize, alkoller ve eterler, ametal nedir, amorf yapä±, anlamlä± rakamlar, aromatik hidrokarbonlar, asetilen gazä±, asit, denim yä±kama, dimetilglioksim, elektronlarä±n diziliåÿi, enzim eksikliäÿi, gravimetri, hande boyacä± madalya, hcl, hidrazin, hplc cihazä±, i㧠bã¼key, iã§bã¼key, iåÿik enerjisi, kalay, kaplamacä±lä±k, katalizã¶r dergi, kaäÿä±t kromatografisi, kimya dã¼kkanä±, kimyasal oksijen ihtiyacä±, kimyasanal net, kinolin, markovnikov kuralä±, mol sayä±sä±, molekã¼l yapä±lä± bileåÿikler, nh4, oktan sayisi, organik deterjan, parfã¼m yapä±mä±, peptid baäÿä±, periyodik ã§izelge, reåÿo yakä±tä±, sabun yapä±lä±åÿä±, sildenafil nedir, sn1, sä±vä± oksijen, termoset, tufal, tã¼nelleme, yakä±t pilleri, ã§amaåÿä±r suyu nasä±l yapä±lä±r, amonyak fä±skiyesi, asetil salisilik asit, aspirin sentezi, avogadro sayä±sä±, cabir, cis trans izomeri, dikarboksilli asitlerin sentezi, esansiyel amino asitler, indikatã¶r ã§eåÿitleri, insan sesi, ir spektroskopisi, kesinlik, kimya ile ilgili projeler, kinetik enerji nedir, konformasyon, madde dã¶nã¼åÿã¼mã¼, mavi åÿiåÿe deneyi, nicel ve nitel, nitel analiz, nitro sorbitol, nã¼kleer enerji kullanä±m alanlarä±, o klor benzaldehit, nedir, ph ve poh, redoks sorularä±, sabun nasä±l temizler

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: 82
Google Adsense: pub-0586868666954068 Google Analytics: UA-2957258-2

Backlink History Chart from Majestic SEO

Referring Domains Discovery Chart from Majestic SEO

HTTP Header Analysis

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Fri, 14 Mar 2014 23:33:39 GMT
Server: Apache
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html

Domain Information

Domain Registrar: IHS TELEKOM, INC.
Registration Date: 2004-02-12 1 decade 3 years 1 week ago
Last Modified: 2014-01-16 3 years 1 month 1 week ago
Expiration Date: 2015-02-12 2 years 1 week 2 days ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns51.domaincontrol.com 216.69.185.26 United States United States
ns52.domaincontrol.com 208.109.255.26 United States United States

DNS Record Analysis

Host Type TTL Extra
kimyasanal.net A 592 IP: 72.167.232.228
kimyasanal.net NS 3600 Target: ns52.domaincontrol.com
kimyasanal.net NS 3600 Target: ns51.domaincontrol.com
kimyasanal.net SOA 3600 MNAME: ns51.domaincontrol.com
RNAME: dns.jomax.net
Serial: 2009030100
Refresh: 28800
Retry: 7200
Expire: 604800
kimyasanal.net MX 3600 Target: smtp.secureserver.net
kimyasanal.net MX 3600 Priority: 10
Target: mailstore1.secureserver.net

Similarly Ranked Websites

Coming Soon - Future home of something quite cool

- ngncareers.com

  5,246,407   $ 240.00

Index of /

- syriansites.net

  5,246,638   $ 240.00

lo8s.com

- lo8s.com

lo8s.com

  5,248,314   $ 240.00

Coroas Coroa Mulheres Maduras Gostosas Velhas Sexo Fotos Videos Filmes

- adorocoroas.com

Fotos e Videos porno de coroas gostosas, filmes de mulheres maduras fazendo sexo, mulheres velhas transando, esposas tesudas, donas de casa, fodendo coroas safadas, e muitos...

  5,249,957   $ 240.00

濞冨▋璁哄潧 Doll bbs,our...

- dollbbs.com

  5,250,277   $ 240.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Full WHOIS Lookup

Domain Name: KIMYASANAL.NET
Registry Domain ID:
111709439_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server:
whois.wishnames.com
Registrar URL: www.ihs.com.tr
Updated
Date: 16-Jan-2014
Creation Date: 12-Feb-2004
Registrar
Registration Expiration Date: 12-Feb-2015
Registrar: IHS Telekom,
Inc
Registrar IANA ID: 1091
Registrar Abuse Contact Email:
abuse@ihs.com.tr
Registrar Abuse Contact Phone:
+902165460056
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry
Registrant ID: DI_9279037
Registrant Name: Mustafa
CELIK
Registrant Organization: Mustafa CELIK
Registrant
Street: Mustafa CELIK P.O 355hbb
Registrant City:
Istanbul
Registrant State/Province: Istanbul
Registrant Postal
Code: 0034080
Registrant Country: TR
Registrant Phone:
+90.5367184155
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
+90.5367184155
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
mustafacelik@gmail.com
Registry Admin ID: DI_9279037
Admin
Name: Mustafa CELIK
Admin Organization: Mustafa CELIK
Admin
Street: Mustafa CELIK P.O 355hbb
Admin City: Istanbul
Admin
State/Province: Istanbul
Admin Postal Code: 0034080
Admin
Country: TR
Admin Phone: +90.5367184155
Admin Phone
Ext:
Admin Fax: +90.5367184155
Admin Fax Ext:
Admin Email:
mustafacelik@gmail.com
Registry Tech ID: DI_9279037
Tech Name:
Mustafa CELIK
Tech Organization: Mustafa CELIK
Tech Street:
Mustafa CELIK P.O 355hbb
Tech City: Istanbul
Tech
State/Province: Istanbul
Tech Postal Code: 0034080
Tech
Country: TR
Tech Phone: +90.5367184155
Tech Phone
Ext:
Tech Fax: +90.5367184155
Tech Fax Ext:
Tech Email:
mustafacelik@gmail.com
Name Server:
ns51.domaincontrol.com
Name Server:
ns52.domaincontrol.com
DNSSEC:Unsigned
URL of the ICANN WHOIS
Data Problem Reporting
System:
http://wdprs.internic.net/
>>>Last update of WHOIS
database: 2014-03-14T23:33:47+0000Z